دعاوی کیفری اختلاس

 

بررسی دعاوی کیفری اختلاس رسیدگی به ماهیت  جرم اختلاس و نحوه تحقق این جرم :

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت به بررسی بزه اختلاس پرداخته  و سعی دارد تا با اطلاع رسانی در مورد جزئیات بزه اختلاس ، عناصر تشکیل دهنده آن را مورد ارزیابی قرار دهد چرا که مقدمه بررسی دعاوی کیفری اختلاس رسیدگی به ماهیت  جرم اختلاس و نحوه تحقق این جرم است .

یکی از جرائم مهمی که در گروه جرایم اموال و مالکیت مورد بحث قرار می گیرد جرم اختلاس است که به عنوان یکی از موارد خاص خیانت در امانت مطرح می‌گردد.

امروزه  برای اداره جامعه، روابط اجتماعی و بهره مندی از مواهب و نعمات موجود در طبیعت ، بخش عظیمی از سرمایه‌ها و اموال موجود یک کشور را در اختیار کارکنان دولت قرار می‌دهند، این دسته از اموال و سرمایه را خطرات زیادی تهدید می کند، و همواره این احتمال می‌رود که اموال دولت یا اموال اشخاصی که حسب وظیفه به کارمندان دولت سپرده شده است به نوعی مورد استفاده غیر قانونی واقع شود و بر خلاف اهداف مورد نظر از آن بهره برداری غیر قانونی شود و یا این که توسط اشخاص مسئول تصاحب شوند .

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت ابتدا به تعریف بزه اختلاس می‌پردازد و سپس عناصر تشکیل دهنده آن و اینکه چه عواملی موجب تشدید یا تخفیف مجازات  در دعاوی کیفری اختلاس می گردند و بطور کلی بزه اختلاس را بررسی می‌نماید.

از نکات مثبت موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت ، انجام موضوعات مورد وکالت ، تنظیم لوایح قانونی ، تنظیم شکوائیه ، نگارش دادخواست بصورت مشورتی و گروهی می‌باشد. طبیعی است مشورت کردن ، ارزیابی و تحلیل و نهایتاً تنظیم یک لایحه ، شکوائیه یا قرارداد ، نتایج مناسب‌تر و  بهتری را در بر خواهد داشت .

 

 

 

 

 

ماهیت جرم اختلاس  در دعاوی کیفری اختلاس :

رسیدگی و پرداختن به ماهیت اختلاس در دعاوی کیفری اختلاس مقدمه بررسی این گونه دعاوی است.

اختلاس در واقع ، برداشت بدون مجوز قانونی اموالی است که متعلق به دولت و یا غیر دولت که توسط کارمند و یا کارمندان دولت و یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد گفته می‌شود .

شاید بتوان گفت که اختلاس گونه ای از کلاهبرداری است که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، پنهان و بدون رضایت و اذن و آگاهی انجام می‌پذیرد .

 عناصر تشکیل دهنده دعاوی کیفری اختلاس :

در بالا به تعریف جرم اختلاس پرداختیم و گفتیم که جرم اختلاس جرمی است که توسط کارمندان دولت صورت می‌پذیرد اما با چه شرایط و در چه صورتی بزه اختلاس رخ داده است؟  و به طورکلی عناصر تشکیل دهنده دعاوی کیفری اختلاس چه چیزهایی هستند ؟

برای تحقق جرم اختلاس وجود عناصر و شرایطی، الزامی می‌باشد که به شرح ذیل به آنها می‌پردازیم :

جرم اختلاس که موضوع دعاوی کیفری اختلاس است  دارای سه عنصر:

مادی، معنوی و قانونی می‌باشد .

عنصر مادی جرم اختلاس در دعاوی کیفری اختلاس :

عنصر مادی جرم اختلاس در دعاوی کیفری اختلاس، عبارت است از  اینکه مامور یا ماموران دولت که مالی بر حسب وظیفه به او سپرده شده ، آن را تصاحب نماید و یا اقدام به انجام اعمال مالکانه در آن مال نماید و تغییراتی در آن ایجاد نماید.

 

 

عنصر معنوی جرم اختلاس، موضوع دعاوی کیفری اختلاس :

عنصر معنوی جرم اختلاس که همان موضوع دعاوی کیفری اختلاس را تشکیل میدهد عبارت است از: اقدامات کارمند دولت با موفقیت انجام شده است در واقع عمل صورت پذیرفته با مسئولیت تحقق می یابد .

 

عنصر قانونی جرم اختلاس ، موضوع دعاوی کیفری اختلاس :

منظور از عنصر قانونی جرم اختلاس که همان موضوع دعاوی کیفری اختلاس است،عبارت است از: همان قوانینی است که صراحتاً به موضوع دعاوی کیفری اختلاس اشاره نموده است به عنصر قانونی بزه اختلاس در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اشاره شده است و صراحتاً این عمل را جرم انگاری کرده است .

 

 دعاوی کیفری اختلاس و میزان مجازات اختلاس :

در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، قانون گذار به بررسی بزه اختلاس پرداخته است که مجموعه دفاع یاران به شرح ذیل به دعاوی کیفری اختلاس و میزان مجازات آن میپردازد .

چنانچه هر یک از کارمندان و یا کارکنان اداره ، سازمان‌ها، شوراها ، شهرداری، موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت ، نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات ، یا موسساتی که به کمک دولت اداره می‌شود و به طور کلی قوای سه گانه (مجریه، مقننه ، قضایی ) و همچنین نیروهای مسلح و مامور شده به خدمت عمومی اعم از اینکه رسمی باشند و یا غیر رسمی ، وجوه یا مطالبات و یا حواله‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که متعلق به هر یک از سازمان ها و نهادها و موسسات فوق الذکر و یا اشخاصی که بر حسب وظیفه ای که دارند  مالی سپرده شده باشد و آنها به نفع خود و دیگری، آن مال را تصاحب نمایند مختلس محسوب می‌شود.

در قانون مجازات اسلامی میزان مجازات شخصی که اختلاس کرده است را بدین نحو تعیین می کند :« درصورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، مرتکب شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت  از خدمات دولتی محکوم می‌شود. چنانچه میزان اختلاس از پنجاه هزار ریال به بالا باشد مرتکب به  حداقل  2سال  و حداکثر تا 10 سال حبس و انفصال دائم از خدمت دولتی ، محکوم می‌شود و در هر مورد علاوه بر استرداد مالی  که مورد اختلاس  واقع شده به جزای نقدی معادل و برابر آن محکوم می‌شود.»

در صورتی که عمل اختلاس توام با جعل سند باشد و اینکه عملی نظیر جعل سند انجام شده باشد و در صورتی که میزان اختلاس پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو سال حداقل و حداکثر تا 5 سال حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت  از خدمات دولتی محکوم می‌شود، لیکن چنانچه میزان اختلاس در این مورد بیش از پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به هفت تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی، محکوم میشود  و در هر مورد علاوه بر استرداد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دوبرابرآن مال هم محکوم می‌شود .

 

 

 

 

 

 

استرداد وجه یا مال مورد اختلاس در دعاوی کیفری اختلاس پیش از صدور کیفر خواست:

یکی از مسائل مهم ، استرداد وجه یا مال مورد اختلاس در دعاوی کیفری اختلاس پیش از صدور کیفر خواست و تاثیر آن در میزان مجازات مرتکب است، در این مبحث به این مسئله خواهیم  پرداخت.

ممکن است مرتکب جرم اختلاس قبل از اینکه کیفر خواست مجرم یا مجرمین صادر شود تمام وجه مال مورد اختلاس واقع شده است را بازگرداند که در قانون به فرض مذکور اشاره شده است و این چنین عنوان شده :« هرگاه مرتکب اختلاس، قبل از صدور کیفر خواست، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می کند و اجراء مجازات حبس را معلق می کند لیکن حکم انفصال درباره او اجرا نمیشود . »

اگرمرتکب قبل از صدور کیفر خواست همکاری کرده و اموال را باز گرداند، دادگاه این اختیار را دارد که هم نسبت به جزای نقدی و هم حبس ، در صورت جمیع شرایط قانونی ، مرتکب را به طور کلی معاف کند و یا اینکه برای او تخفیف قائل شود ولی در هیچ صورتی  نمی توان حکم انفصال اعم از موقت یا دائم را در مورد وی اجرا نمود .

 

صدور قرار بازداشت موقت در دعاوی کیفری اختلاس :

منظور از صدور قرار بازداشت موقت در دعاوی کیفری اختلاس این است که در چه صورتی صدور دستور موقت الزامی می‌باشد؟

چنانچه میزان اختلاس بیش از صد هزار ریال باشد درصورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامیست اما نکته ای که باید بدان توجه نمود قرار بازداشت موقت در این مورد در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نیست .

وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند، تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی ، وی را از خدمت تعلیق کند که به  او در ایام تعلیق مذکور، درهیچ حالت ، هیچ گونه حقوق و مزایایی از سوی سازمان تعلق نخواهد گرفت .

مجازات شروع به اختلاس  در دعاوی کیفری اختلاس:

در قانون شروع جرم اختلاس نیز جرم بوده و دارای مجازات می‌باشد، مجازات شروع به اختلاس در دعاوی کیفری اختلاس، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و چنانچه، نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع کننده جرم، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود .

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا هم تراز آنها باشند به انفصال دولتی محکوم می‌شوند و چنانچه در مراتب بالاتر باشند به مجازات شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند .

منظور از دعاوی کیفری اختلاس و مختلس چیست ؟ میزان مجازات جرم اختلاس ؟ شرایط تحقق جرم اختلاس ؟ تفاوت جرم اختلاس و کلاهبرداری ؟ تفاوت جرم اختلاس و خیانت در امانت ؟ اینها سوالاتی هستند که نیازمند بررسی تخصصی می باشند و شما میتوانید برای پاسخ این سوالات به وب سایت موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت مرجعه نمایید.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با بهره مندی از مشاورین و متخصصین در زمینه های کیفری و حقوقی آماده پذیرش دعاوی کیفری اختلاس می‌باشد .