مقالات

جهت دریافت هر نوع از نمونه مقالات حقوقی ، پس از انتخاب موضوع و ثبت درخواست در این صفحه ، با مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید.

نمونه مقالات

مقالات و نظریه های حقوقی در زمینه‌های حقوق بین المللی و بازرگانی و سایر موضوعات مطرح شده را در این صفحه گردآوری نموده‌ایم.

استفاده مفید و قانونی از این مقالات را به تمامی عزیزان توصیه می‌نماییم.

در این مجموعه تلاش کرده ایم که در انتشار و ارائه مقالات حفظ حقوق معنوی نویسنده و مولف رعایت شده باشد.

نظرات اساتید بزرگوار و تمامی مخاطبین گرامی را به لحاظ رفع اشکالات احتمالی در متن و شرح مقالات پذیرا هستیم.

 

لیست برخی از مقالات حقوقی به شرح ذیل می باشد:

عنوانکدتوضیحاتدریافت
مقالات حقوقیF-01دریافت
مقالات کیفریF-02دریافت
مقالات بین المللیF-03دریافت
مقالات جامعه شناسیF-04دریافت
مقالات داوریF-05دریافت
مقالات میانجیگریF-06دریافت
مقالات حقوق بشرF-07دریافت
سایر مقالات F-10دریافت