کتب حقوقی

جهت دریافت هر نوع از نمونه کتب و جزوات حقوقی ، پس از انتخاب موضوع و ثبت درخواست در این صفحه ، با مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید.
عنوانکدتوضیحاتدریافت
کتب و جزوات حقوقیI-01دریافت
کتب و جزوات کیفریI-02دریافت
کتب و جزوات داوری-میانجیگریI-03دریافت
کتب و جزوات بین المللیI-04دریافت
جرائم پزشکیI-05دریافت
کتب و جزوات آیین دادرسیI-06دریافت
کتب و جزوات دانشگاهیI-07دریافت
کتب و جزوات تخصصیI-08دریافت
کتب و جزوات غیرحقوقیI-09دریافت
سایر کتب و جزوات I-10دریافت